Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy.
  2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz pasażerów;
   2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
   3. Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
 1. PRZEWOŹNIK
  1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
   1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
   2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
   3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy.
  2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu ustalane są podczas procesu rezerwacji.
  3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
  4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu lub dokonać zmiany pojazdu.
  5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
   1. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
   2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
   3. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
   4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
 2. PASAŻER
  1. Pasażer jest zobowiązany do:
   1. oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych z Przewoźnikiem;
   2. stosowania się do poleceń kierowcy pojazdu;
   3. podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości;
  2. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
  4. Czas oczekiwania kierowcy pojazdu pod wskazanym adresem wynosi 5 min.
  5. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
  6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
  1. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
  2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.
 1. BAGAŻ
  1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
   1. jedną sztukę bagażu nadawanego o wadze wg. przepisów linii lotniczych;
   2. jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 10 kg.
  2. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu nadawanego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg.
  3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
  5. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo kierowca pojazdu.
  6. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera.
  7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  8. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
  9. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
 1. REKLAMACJE
  1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
  3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.
  4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
  5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Po otrzymaniu informacji od Pasażera o pozostawieniu przedmiotu/bagażu w pojeździe Przewoźnik dołoży wszelkich starań do przekazania przedmiotu/bagażu Pasażerowi. Koszty z tym związane ponosi Pasażer.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
   2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).
facebook